CZ / EN

BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář poskytuje od svého založení právní služby v širokém spektru právních odvětví, a to jak obchodním společnostem v souvislosti s veškerými aspekty jejich podnikatelské činnosti, tak i jednotlivcům při řešení jejich běžných i výjimečných právních situací. Za využití odbornosti svých advokátů BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář klientům zajišťuje dosažení vždy optimálního řešení veškerých právních záležitostí.

řešení sporů

BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář se při poskytování právních služeb zaměřuje jak na předcházení samotným sporům, s cílem šetřit náklady svých klientů, tak na jejich řešení smírnou či soudní cestou.
BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář své klienty zastupuje před civilními, rozhodčími i trestními soudy, stejně tak jako před veškerými orgány státní správy. V této souvislosti jsou sepisovány rovněž potřebné listiny a podání v zastoupení klientů. Pomoc při řešení sporů je poskytována v celém rozsahu platného tuzemského práva.

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • specializace na zastupování obviněných právnických osob v trestním řízení a jejich případnou likvidaci v rámci trestního řízení
 • specializace na vazební řízení
 • alternativní způsoby řešení trestních sporů (podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu)
 • žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

OBČANSKÉ PRÁVO

 • specializace na novou právní úpravu dle nového občanského zákoníku (NOZ)
 • příprava a připomínkování smluvní dokumentace
 • zastupování v civilním řízení
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • náhrada škody a ušlého zisku, bezdůvodné obohacení
 • ochrana osobnosti a spory z ní plynoucí
 • dispozice s nemovitostmi

OBCHODNÍ PRÁVO

 • změny a založení obchodních společností (korporací) dle nové právní úpravy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK)
 • revize stávajících obchodních společností a navrhnutí dalšího právního a daňového postupu při přechodu na novou právní úpravu, či při setrvání na stávající právní úpravě
 • revize stanov a smluv o výkonu funkce ve společnostech
 • příprava smluvní dokumentace
 • likvidace a výmaz společností z obchodního rejstříku
 • insolvenční řízení
 • vymáhání pohledávek

RODINNÉ PRÁVO

 • zastupování v rozvodovém řízení
 • výživné a úprava poměrů nezletilých
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • předmanželské smlouvy

PRACOVNÍ PRÁVO

 • sepis pracovní smluv
 • sepis výpovědí z pracovního poměru
 • uplatnění nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • řešení pracovněprávních sporů (např. neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z toho plynoucí)

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zastupování ve správním řízení před správními orgány a správními soudy
 • sepis opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
 • zastupování před finančními úřady
 • sepis kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu

lektorská činnost

BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář nabízí svým klientům sestavení školícího programu podle potřeb klienta zaměřeného na vybranou právní problematiku (aktuální změny právní úpravy, školení zaměstnanců směřující k orientaci v problematice uzavírání smluv apod.).

specializace

 • Závazkové občanské i obchodní právo
  Právo obchodních společností
  Správa a vymáhání pohledávek
 • Nekalá a hospodářská soutěž
  Telekomunikace
  Ochranné známky
 • Ochrana osobnostních práv
  Ochrana osobních údajů
  Rodinné právo
 • Náhrada škody
  Pracovní právo
  Sportovní právo
 • Správní právo
  Přestupkové právo
  Trestní právo